0887 708 348 sales@prium.bg

Обща тарифа

 

Сума без ДДС Описание
Писмена справка по искане на клиента за състояние на задълженията 15 лв.
Регистрация КАТ. 200 лв. Таксата покрива услугите по извършване на регистрация на ПС в КАТ / попълване и подаване на писмено заявление, заедно с всички други нормативно изискуеми документи; представяне на ПС за оглед и идентификация, в случай че това се изисква от нормативен акт и/или компетентен орган; получаване на табели с регистрационни номера, свидетелство за регистрация и пр./, но не включва таксите, събирани от органите на КАТ в тази връзка.
Пререгистрация на МПС. 100 лв. Таксата покрива услугите по извършване на пререгистрация на ПС в КАТ / попълване и подаване на писмено заявление, заедно с всички други нормативно изискуеми документи; представяне на ПС за оглед и идентификация, в случай че това се изисква от нормативен акт и/или компетентен орган; предаване/получаване на табели с регистрационни номера, свидетелство за регистрация и пр./, но не включва таксите, събирани от органите на КАТ в тази връзка.
Прекратяване на регистрация / спиране от движение на ПС. 70 лв. Таксата покрива услугата по прекратяване на регистрация / спиране от движение на ПС / попълване и подаване на писмено заявление, заедно с всички други нормативно изискуеми документи; представяне на ПС за оглед и идентификация, в случай че това се изисква от нормативен акт и/или компетентен орган; предаване на табели с регистрационни номера, свидетелство за регистрация и пр./, както и таксите събирани от органите на КАТ в тази връзка.
Вписване на промяна в свидетелство за регистрация (малък / голям талон). 100 лв. Таксата покрива услугата по попълване и подаване на писмено заявление, заедно с всички други нормативно изискуеми документи; представяне на ПС за оглед и идентификация, в случай че това се изисква от нормативен акт и/или компетентен орган; предаване/получаване на табели с регистрационни номера, свидетелство за регистрация и пр., както и таксите събирани от органите на КАТ в тази връзка.
Изготвяне на пълномощно за България: Безплатно / 10 лв. След писмено искане.

Изготвяне на пълномощно за чужбина:

– стандартна услуга

– експресна услуга

40 лв.

70 лв.

Стандартно пълномощно се издава в рамките на 3 /три/ работни дни. Таксата покрива услугата по съставяне и нотариална заверка на документа. Експресно пълномощно се издава в рамките на 1 ден, ако искането е подадено до 11 ч. Таксата покрива услугата по съставяне и нотариална заверка на документа.
Просрочие на дължими по Договора суми (в т.ч. главници, лихви, данъци, застрахователни премии, глоби и пр.). 0,5 % на ден върху просрочената сума Неустойката се дължи при забава на дължимо плащане с повече от 5 /пет/ календарни дни и се начислява от датата, на която сумата първоначално е станала изискуема. Неустойката за забавено плащане не може да надвишава размера на законната лихва, дължима за периода на забавата при потребители по смисъла на ЗПК.
Промяна на условията на веднъж подписан Договор чрез промяна на срока, размера на дължимите вноски, падежното число, отсрочване / разсрочване на задължения, капитализация и др. 200 лв. Таксата се събира не по-късно от датата на подписване на документа, отразяващ съответната промяна.
Промяна на лизингополучател / заместване в дълг / встъпване в дълг чрез подписване на анекс към Договора или чрез сключване на нов Договор. 1 % от остатъчната главница, но не по-малко от 200 лв. Таксата се събира не по-късно от датата на подписване на документа, отразяващ съответната промяна.
Промяна в условията на веднъж подписан Договор чрез прекратяване на Договора и непосредствена последваща продажба на ПС на трето лице. 1 % от цената по договора за покупко-продажба, но не по-малко от 200 лв. Таксата се дължи и се събира не по-късно от датата на подписване на документа, отразяващ съответната промяна / споразумение за прекратяване на Договора /.
Издаване на заверено копие на документи. 20 лв. След писмено искане. Ако копието е нотариално заверено, се дължи и стойността на нотариалната такса, съгласно Тарифата към ЗННД.
Такса по получени призовки, наложени глоби и други имуществени санкции във връзка с ползването на актива. 20 лв. Начислява се за обработка и подготовка на документите по получените призовки, наложени глоби и други имуществени санкции във връзка с ползването на актива.
Такса за последващо администриране на собствеността върху имуществото след изтичане на срока на наема. 75 лв. Таксата се дължи и започва да се начислява на съответното падежно число 2 месеца след датата на падежа на последната вноска, в случай че дотогава собствеността върху имуществото не е прехвърлена.
Издаване на дубликат при загубено / откраднато свидетелство за регистрация на МПС. 100 лв. Срок за издаване в рамките на 3 /три/ работни дни. Таксата покрива услугата по издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на МПС / попълване и подаване на писмено заявление, заедно с всички други нормативно изискуеми документи; представяне на ПС за оглед и идентификация, в случай че това се изисква от нормативен акт и/или компетентен орган; предаване/получаване на свидетелство за регистрация и пр./, както и таксите събирани от органите на КАТ в тази връзка.
Отключване на заключен автомобил. 50 лв. Услугата включва своевременно осигуряване на втори /резервен/ ключ с цел отключване на заключения автомобил от служител на Лизингодателя по местонахождение на автомобила. Таксата не включва транспортни разходи извън рамките на гр.София.
Загубена / Открадната табела с регистрационен номер (преден, заден). 100 лв. Таксата не включва таксите, събирани от органите на КАТ и се дължи във връзка с попълване и подаване на писмено заявление, заедно с всички други нормативно изискуеми документи; представяне на ПС за оглед и идентификация, в случай че това се изисква от нормативен акт и/или компетентен орган; предаване/получаване на табели с регистрационни номера, свидетелство за регистрация и пр.
Загубен / Откраднат ключ. 100 лв. Таксата покрива услугата по подмяна на загубен/откраднат ключ, като не включва реалните разходи по подмяна на механизмите заключващи МПС и/или механизмите, включващи двигателя и/или изключващи сигналноохранителната система. Подмяната се извършва от Лизингодателя в оторизиран сервиз (от доставчика/ застрахователя), в определените от него срокове.
Допълнително GPS устройство 400 лв. Таксата включа услугата по закупуване и инсталиране на GPS устройство
Съхранение и почистване на гуми – за сезон 60 лв. Таксата не включва разходите по смяна на гуми, баланс, сваляне, качване монтаж, демонтаж и др.
Асистанс сървис – за София, за 12 месеца 450 лв. Таксата включва услугата “от врата до врата“ – наш служител ще посети дома и/или офиса ви да вземе автомобила, при необходимост от сервизиране, извършване на ГТП, завеждане на застрахователни щети, смяна на гуми, оглед и заснемане пред застраховател, годишна профилактика на GPS и др.
Завеждане на щета по МПС в гр.София 30 лв. Таксата покрива услугата от взимане на автомобила, завеждане на щета и връщането му.

 

Контакти

София 1618, кв. Бояна, ул. Лунна Папрат 3

Работно Време

Понеделник - Петък

9.00 - 18.00 часа

Събота - Неделя

почивни дни

suzuki-generous

Оторизиран дилър на Сузуки

prium

Основен дилър и сервизен партньор на Хавал

prium

Opel Дженеръс Ауто

prium

Opel New East

prium

Мобилен сервиз за всякакви превозни средства

Авариен ремонт на пътя, Автодиагностика на адрес, Оглед на кола преди покупка